Statut

S T A T U T

«TEOZOFSKOG DRUŠTVA»
PODRUŽNICA REPUBLIKA HRVATSKA

U skladu sa člankom 13. Zakona o udrugama («Narodne novine» br. 74/14.) Skupština «Teozofskog društva» podružnica Republika Hrvatska na svojoj Redovnoj Skupštini održanoj u Zagrebu, dana 14. studenoga 2015. godine donijela je novi:

STATUT
«TEOZOFSKOG DRUŠTVA»
PODRUŽNICA REPUBLIKA HRVATSKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje «Teozofsko društvo» podružnica Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Krug); znak, pečat; zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Kruga; članstvo te prava i obveze članova; stegovna odgovornost članova i načinu vođenja popisa članova; unutarnji ustroj Kruga, tijela Kruga, njihov sastav, izbor, opoziv, dužnost i obveze; način odlučivanja; uvjeti i način izbora, opoziva te trajanje mandata članova Kruga biranih u tijela Kruga; izboru i opozivu likvidatora Kruga; imovina Kruga; način stjecanja imovine i korištenje ostvarene dobiti; rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Kruga; postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kruga; te razlozi prestanka postojanja Kruga.

Članak 2.

(1) Puni naziv Kruga je: «Teozofsko društvo» podružnica Republika Hrvatska.

(2) Skraćeni naziv Kruga glasi: LOTOS

(3) Naziv Kruga na engleskom jeziku je: «The Theosophical Society» Lodge in Croatia.

(4) Skraćeni naziv Kruga na engleskom jeziku je: LOTUS.

(5) Sjedište Kruga nalazi se u Republici Hrvatskoj.

(6) Krug djeluje na području Republike Hrvatske.

(7) Krug predstavlja i zastupa Predsjednik Kruga neograničeno, a zastupaju ga pored predsjednika dopredsjednik i tajnik Kruga u okviru svoje djelatnosti, predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kruga su ovlašteni potpisnici Kruga.

Članak 3.

1. Krug je sastavni dio Međunarodnog Teozofskog Društva utemeljenog u New Yorku, SAD, 17. studenog 1875. god. i osnovanog u Madrasu (Chennai), Indija.
2. Krug se rukovodi pravilima ovoga Statuta i pravilima Međunarodnog Teozofskog Društva. Pravila Međunarodnog Teozofskog Društva imaju prioritet.
3. Za sve pravne situacije koje nisu riješene ovim Statutom, primijeniti će se pravila Međunarodnog Teozofskog Društva.
4. Ako se promjenama pojedinih odredba ovoga Statuta više ne bude u skladu sa pravilima Međunarodnoga Teozofskog Društva, primjenjivati će se pravila Međunarodnog Teozofskog Društva, a odredbe ovoga Statuta će se uskladiti s njim.
5. Krug ima svojstvo pravne osobe i registriran je u Registru udruga Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) Krug ima znak koji je sastavljen od brojnih simbola koji su svi u upotrebi od jako davnih vremena da bi izrazili duboke duhovne i filozofske koncepte čovjeka i svijeta. Nalaze se u različitim oblicima u velikim religijama svijeta i njihova univerzalnost se još više pokazuje kroz njihovo pojavljivanje u različitim kulturama. To su: Ankh, Isprepleteni trokuti, Zmija, Plameni križ i Aum. Svaki simbol proučen izdvojeno daje cijelo bogatstvo razumijevanja. Uzeti zajedno, kao u ovom grbu, sugeriraju široku evolucijsku shemu koja obuhvaća cijelu prirodu; fizičku i duhovnu, a njihovo proučavanje može dovesti ozbiljnog istraživača do promišljanja o nekim najdubljim misterijima postojanja.

Ankh: u središtu dva isprepletena trokuta je ono što se zove Ankh (ili Ansatin križ). On se sastoji od kruga koji je iznad Tau križa (križ u obliku slova „T“). Ankh je egipatski simbol velike starosti i oslikava uskrsnuće duha iz njegovog materijalnog okruženja, drugačije objašnjenog kao pobjeda života nad smrću, duha nad materijom, dobra nad zlom.
Ovaj koncept „uskrsnuća“ nalazi se u svim velikim religijama.

Isprepleteni Trokuti: (često ih se zove Dvostruki trokut, a u židovskoj religiji su poznati kao Solomonov pečat ili Davidova zvijezda) su okruženi zmijom. Ova kombinacija trokuta i okružujuće zmije simbolizira stvoreni svijet u kome je kreacija ograničena u vremenu i prostoru.
Trokuti, promatrano odvojeno, simboliziraju tri lica pojave koja je poznata kao Trojstvo u raznim religijama i u kršćanstvu je personificirano u Bogu Ocu, Bogu Sinu i Duhu Svetom, a u hinduizmu u Shivi, Vishnuu i Brahmi.
Tamniji od dva trokuta, koji je okrenut prema dolje i svjetliji koji je okrenut prema gore, simboliziraju silazak Božjeg života u materiju i uzdizanje tog života iz materije u duh; stalni sukob između svijetlih i tamnih sila u prirodi i čovjeku.

Zmija: osim što je značajno to što ona okružuje trokute, sama zmija je uvijek bila simbol Mudrosti. Hindusi svoje mudrace zovu „Nagas“ (riječ koja znači zmija). Krist preklinje svoje učenike da budu „mudri kao zmije“. Na čelu egipatskih faraona vidi se Uraeus (ili sveta kobra) označavajući njegovu inicijaciju u svete obrede u kojima se znanje stjecalo iz skrivenih mudrosti. Zmija koja guta svoj rep predstavlja „krug svijeta“, beskrajnost kružnog procesa pojavnosti.

Plameni križ: ovo je još jedan od oblika u kojima se javlja križ. To je vatreni križ čiji se kružni plamenovi okreću (u smjeru kazaljke na satu) da bi predstavili ogromne energije prirode koje neprestano stvaraju i rastvaraju oblike kroz koje se odigrava evolucija. U religijama koje priznaju tri vida Božanskog, Plameni križ je povezan s Trećim Vidom, Trećom Osobom u Trojstvu, koja je Stvoritelj: Brahma u hinduizmu i Duh Sveti u kršćanstvu.

Aum: na vrhu grba je sveta riječ hinduizma napisana na sanskrtu, tri slova koja predstavljaju Trojstvo. Također postoji ideja o kreativnoj Riječi Logosa koja zvuči kroz svemir i održava ga. „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše kod Boga i Riječ bijaše Bog“.

Grb kao cjelina simbolizira Apsolutno, Boga, transcendentnog i imanentnog. Bog transcendentni – to znači u i iza stvaranja (sveta riječ Aum) natkriljuje krug pojavnosti (Zmija) osnažen božanskom aktivnošću (Plameni križ); a unutar tog polja pojavnosti povezani trokuti duha i materije uokviruju simbol besmrtnosti (Ankh), Bog imanentni – to znači prisutan u svim stvorenim oblicima.

Oko grba ispisan je slogan Teozofskog Društva „ Nema religije koja je iznad Istine“. Istina je cilj potrage svakog teozofa, kakva god bila njegova vjera i svaka velika religija u nekoj mjeri odražava svjetlo jedne vječne duhovne Mudrosti.

(2) Krug ima pečat okruglog oblika sljedećeg sadržaja: TEOZOFSKO DRUŠTVO PODRUŽNICA REPUBLIKA HRVATSKA.

Članak 5.

(1) Rad Kruga je javan.

(2) Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem članstva Kruga i javnosti kada je to potrebno.

(3) Članovi i javnost obavješćuju se o radu Kruga sredstvima javnog priopćavanja, odnosno putem glasnogovornika. Članovi se mogu obavješćivati i dostavom pisanih materijala ili putem sjednica tijela Kruga.

(4) Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Kruga, Krug izdaje svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju.

(5) Javnosti se mogu uskratiti samo oni podaci o radu Kruga koji su proglašeni poslovnom tajnom.

(6) Dokumenti i podatci koji su označeni kao poslovna tajna mogu se priopćiti javnosti kada to odobri predsjednik Kruga ili tijelo Kruga koje ih je proglasilo poslovnom tajnom.

II. CILJEVI I DJELATNOST KRUGA

Članak 6.

Područja djelovanja Kruga, sukladno ciljevima su: duhovno i sociološko.

Temeljni ciljevi Kruga su:
1. oformiti zajednicu sveopćeg bratstva među ljudima bez pravljenja razlika u rasi, vjeri, spolu, položaju u društvu ili boji kože;
2. poticati studij komparativne religije, filozofije i znanosti;
3. istraživati nerazjašnjene zakonitosti prirode i neočitovane snage u čovjeku.

Članak 7.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Kruga su:
1. okupljanje osoba koje djeluju na ostvarivanju ciljeva Kruga sukladno Statutu Kruga;
2. organizacija znanstvenih i stručnih skupova radi unapređivanja sadržaja komparativne religije, filozofije i znanosti;
3. organizacija sastanka, seminara, tribina i drugih skupova članova i drugih osoba radi promicanja ciljeva Kruga;
4. sudjelovanjem u radu znanstvenih i stručnih skupova, seminara, tribina, sastanaka i drugih skupova;
5. suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja radi objektivnog izvješćivanja o svim pitanjima iz područja ciljeva Kruga;
6. publiciranje knjiga, stručnih i znanstvenih radova iz područja interesa Kruga;
7. izražavanje općih stavova, mišljenja i savjeta u svezi sa odlučnim pitanjima za promidžbu ciljeva Kruga;
8. ostvarivanje i drugih djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Kruga.

III. ČLANSTVO KRUGA, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA
ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 8.

(1) Članovi Kruga mogu postati osobe svih rasa, vjere, spola, statusa ili boje kože koji imaju najmanje 10 (deset) godina i kandidati su za članstvo u Krugu koji ispunjavaju svoje obaveze i to najmanje jednu godinu.

(2) Maloljetne osobe mogu postati članovi samo uz dozvolu roditelja ili staratelja, ali nemaju pravo glasa dok ne napune 18 godina života.

(3) Kandidat za člana u Krugu može postati osoba iz stavka 1. ovoga članka na pisani prijedlog najmanje dva člana Kruga, koji imaju pravo glasa.

Članak 9.

(1) Krug vodi registar članova.

1.1. Registar članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:
– osobnom imenu i prezimenu n(nazivu),
– OIB,
– datum rođenja,
– datum pristupanja Krugu,
– kategorija članstva,
– datum prestanka članstva u Krugu te
– druge podatke.

(2) Izvršni odbor donosi odluku o obliku i načinu vođenja registra članova Kruga te o izgledu i sadržaju članske iskaznice.

(3) Članovi Kruga plaćaju članarinu Međunarodnom Teozofskom Društvu.

(4) Iznos članarine utvrđuje središnjica Međunarodnog Teozofskog Društva.

Članak 10.

Prava i obveze članova su da:
1. biraju i budu birani u tijela Kruga i središnjice Međunarodnog Teozofskog Društva, ali samo oni koji su uredno provodili sve obveze Kruga i središnjice Međunarodnom Teozofskom Društvu i to 24 mjeseca neprekidno prije dana glasovanja;
2. sudjeluju u provođenju ciljeva Kruga;
3. promiču i čuvaju ugled Kruga;
4. budu obaviješteni o radu Kruga te o materijalno-financijskom poslovanju Kruga;
5. predlažu, daju mišljenja i primjedbe na rad tijela Kruga;
6. potiču i unapređuju djelovanja Kruga;
7. obavljaju povjerene poslova za Krug i pomažu u njezinom radu;
8. redovito plaćaju propisanu članarinu.

Članak 11.

(1) Članstvo u Kruga prestaje:
1. pismenom izjavom o istupanju iz članstva Kruga;
2. ne plaćanjem članarine;
3. isključenjem iz članstva;
4. prestankom postojanja Kruga.

(2) Član Kruga može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Kruga ili prouzroči ozbiljnu moralnu ili materijalnu štetu Krugu.

(3) Člana Kruga može isključiti iz članstva samo središnjica Međunarodnom Teozofskom Društvu, na pisani prijedlog Kruga, u skladu sa člankom 2. ovoga članka.

IV. TIJELA KRUGA

Članak 12.

(1) Tijela Kruga su:
1. Skupština;
2. Izvršni odbor
3. Predsjednik;
4. Dopredsjednik;
5. Likvidator;
6. Tajnik;
7. Rizničar.

1. Skupština Udruge

Članak 13.

(1) Skupština je najviše tijelo Kruga, a čine ju kandidati i članovi Kruga.

(2) U radu Skupštine sudjeluju svi kandidati i članovi Kruga, a pravo odlučivanja imaju članovi u skladu sa člankom 10. stavkom 1. točkom 1. ovoga Statuta.

(3) Skupština donosi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno više od 50% članova sa pravom glasa od ukupnog broja, a odluke donosi natpolovičnom većinom od ukupnog broja nazočnih.

Članak 14.

(1) Saziv Skupštine može biti redovan, izvanredan i svečana.

(2) Skupštinu saziva predsjednik Kruga.

(3) Redovna Skupština mora se održati najmanje jedanput godišnje.

(4) Predsjednik Kruga može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili inicijativu Izvršnog odbora, a mora je sazvati na inicijativu jedne trećine članova Kruga koji moraju odmah predložiti dnevni red Skupštine.

(5) Ako Predsjednik Kruga ne sazove Skupštinu, na inicijativu predlagača iz stavka 4. ovoga članka, u roku od 30 dana od dana prijema podnesenog zahtjeva, može je sazvati i predlagač.

(6) Sazivanje Skupštine čini se pisanim pozivom članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

(7) Poziv iz stavaka 2., 4. i 5. ovoga članka sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice Skupštine s prijedlogom dnevnog reda.

Članak 15.

(1) Skupštinom predsjedava Predsjednik Kruga.

(2) Skupština odlučuje javnim ili tajnim glasovanjem.

(3) Ostala pitanja u vezi sa radom Skupštine utvrđuju se Pravilnikom.

Članak 16.

(1) Skupština Kruga:
1. donosi Statut, njegove izmjene i dopune;
2. donosi Pravilnik za utvrđivanje liste kandidata za Predsjednika Kruga;
3. donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Kruga;
4. bira i razrješava tri (3) člana Izvršnog odbora, te predsjednika, dopredsjednika i likvidatora;
5. donosi godišnji program rada i poslovanja, usvaja godišnje izvješće o radu i poslovanju Kruga;
6. rješava žalbe članova Kruga u drugom stupnju;
7. odlučuje o prestanku postojanja Kruga;
8. odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Kruga utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugih tijela Kruga.

(2) Odluke o promjeni Statuta i prestanku rada Kruga Skupština Kruga donosi dvotrećinskom većinom članova sa pravom glasa.

Članak 17.

(1) Skupština Kruga može razriješiti Izvršni odbor i predsjednika i dopredsjednika te likvidatora Kruga i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ukoliko Skupština Kruga razrješava sve članove Izvršnog odbora, Skupština Kruga tada bira nove s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Izvršnog odbora, Skupština Kruga bira nove članove Izvršnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav Izvršnog odbora birani.

(2) Član Izvršnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština Kruga dužna je donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje iz članstva u Izvršnog odboru na prvoj svojoj sjednici.

2. Izvršni odbor

Članak 18.

(1) Izvršni odbor ima (7) članova, od kojih tri (3) bira Skupština Kruga, na vrijeme od četiri godine, a nakon toga mogu biti ponovno birani. Pored navedenih članovi Izvršnog odbora su po funkciji: Predsjednik Kruga, Dopredsjednik, Tajnik i Rizničar.

(2) Predsjednik Udruge je po dužnosti Predsjednik Izvršnog odbora, on kao mandatar predlaže još dodatna tri (3) člana izvršnog odbora Skupštini Kruga.

(3) Izvršni odbor Kruga:
1. provodi program rada Kruga;
2. utvrđuje prijedlog Statuta, njegove izmjene i dopune;
3. utvrđuje prijedlog Pravilnika za utvrđivanje liste kandidata za Predsjednika Kruga;
4. utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada i poslovanja i izvješća o radu, financijskom planu i poslovanju Kruga;
5. odlučuje o prijemu kandidata;
6. predlaže isključenje iz članstva;
7. brine se o informiranju članova i javnosti;
8. odlučuje o korištenju imovine Kruga;
9. osniva povjerenstva, odbore i sekcije, knjižničara te druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Kruga;
10. odlučuje o nabavci i prodaji osnovnih sredstava Kruga;
11. odlučuje o tome tko će i na koji način obavljati administrativne poslove Kruga;
12. odlučuje o promjeni adrese sjedišta Kruga;
13. donosi opći akt o sadržaju i izgledu iskaznice člana Kruga;
14. odlučuje o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu;
15. obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština Kruga stavi u nadležnost.

(4) Sjednice Izvršnog odbora saziva i vodi Predsjednik Izvršnog odbora. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, sjednica Izvršnog odbora može se održati ukoliko je nazočna većina članova Izvršnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova.

(5) Izvršni odbor odgovara za svoj rad Skupštini Kruga.

3. Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik, Rizničar i Likvidator Kruga

Članak 19.

(1) Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Krug, predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora Kruga, te odgovara za zakonitost rada Kruga.

(2) Predsjednika Kruga bira Skupština Kruga na vrijeme od sedam (7) godina, a nakon toga može biti ponovno biran. Utvrđivanje liste kandidata za Predsjednika Kruga provodi se po posebnom Pravilniku.

(3) Predsjednik Kruga:
1. provodi odluke Skupštine i Izvršnog odbora Kruga te rukovodi cjelokupnim radom Kruga;
2. predlaže program rada Kruga;
3. predlaže akcije i mjere za unapređenje rada Kruga;
4. zastupa i predstavlja Krug u odnosima s drugim pravnim i fizičkim osobama;
5. potpisuje službene isprave Kruga;
6. dostavlja godišnje izviješće o radu Kruga Tajniku Međunarodnog Teozofskog društva;
7. službeno prima nove članove u Krug;
8. ovlašćuje člana Kruga za provođenje pojedinih poslova iz njegove nadležnosti;
9. u svim situacijama, kada je to u interesu Kruga, ima sve ovlasti odstupiti od pravila propisanih ovim Statutom;
10. dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu državne uprave.

Članak 20.

1. U slučaju spriječenosti Predsjednika Kruga mijenja Dopredsjednik Kruga.

2. Dopredsjednik zastupa i potpisuje službene isprave Kruga u skladu sa svojim nadležnostima.

3. Dopredsjednik se bira na mandat od (7) godina.

Članak 21.

(1) Tajnik Kruga:
1. priprema rad Skupštine Izvršnog odbora Kruga;
2. priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština Kruga;
3. vodi registar članova Kruga;
4. dostavlja Tajniku Međunarodnog Teozofskog Društva članarinu i pristojbe kandidata za članstvo;
5. vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora Kruga;
6. vodi i čuva pismohranu Kruga;
7. zastupa i potpisuje službene isprave Kruga u okviru svoje nadležnosti;
8. obavlja i druge poslove za potrebe Izvršnog odbora, Predsjednika ili
Dopredsjednike Udruge u skladu s općim aktima Udruge.

(2) Tajnika bira Izvršni odbor Kruga na mandat od četiri (4) godine.

(3) Tajnik Kruga je po funkciji član Izvršnog odbora Kruga.

Članak 22.

(1) Rizničar Kruga:
1. u skladu sa usvojenim financijskim planom Kruga vodi financijsko poslovanje Kruga i evidencije uplata, isplata i blagajnički dnevnik;
2. zajedno sa Izvršnim odborom izrađuje prijedlog godišnjeg financijskog plana;
3. sudjeluje u izradi godišnjeg proračuna poslovanja Kruga;
4. obavlja druge poslove, koje mu povjere Izvršni odbor i Predsjednik Udruge.

(2) Rizničara bira Izvršni Odbor Kruga na mandat od četiri (4) godine.

(3) Rizničar Kruga je po funkciji član Izvršnog odbora Kruga.

Članak 23.
(1) Likvidatora Kruga:
– Likvidator Kruga je predsjednik Kruga.
– Likvidator Kruga ovlašten je zastupati Krug u postupku likvidacije.

4. Odbori, povjerenstva, sekcije, knjižničar i druga povremena tijela Kruga

Članak 24.

Odbori, povjerenstva, sekcije, knjižničar i druga privremena tijela Kruga obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovana i o tome podnose pisano izvješće Izvršnom odboru.

Članak 25.

(1) U cilju poticanja i rješavanja užih specijalističkih pitanja iz djelokruga rada Kruga, Izvršni odbor može osnovati odgovarajuće stručne ili studijske skupine.

(2) Članovi stručnih ili studijskih skupina su članovi Kruga, specijalisti za određena područja. Kada je potrebno, stručna ili studijska skupina može, kao aktivnog sudionika u rješavanju pitanja, predložiti osobu koja nije član Kruga.

V. IMOVINA KRUGA, NAČIN POSLOVANJA I OBAVLJANJE FINANCIJSKIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 26.

Imovinu Kruga čine prihodi koje on ostvaruje od:

1. dobrovoljnih priloga i darova;
2. sredstava ostvarenih obavljanjem djelatnosti Kruga;
3. naknada organiziranjem stručnih skupova, seminara ili predavanja;
4. donacija fondova i zaklada;
5. dotacija iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
6. priloga i darova domaćih i međunarodnih organizacija koje podupiru stručni rad i djelovanje Kruga;
7. kao i od drugih novčanih sredstava stečenih u skladu sa Zakonu o udrugama.

Članak 27.

(1) Krug upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih udruga.

(2) Svi prihodi i rashodi Kruga određuju se financijskim planom Kruga koji se odnosi za tekuću poslovnu godinu, a donosi se zaključno sa 31. prosincem prethodne godine.

(3) Po završetku poslovne godine sastavlja se godišnje izvješće o proračunu Kruga.

(4) Predsjednik Kruga i osobe koje Skupština Kruga ovlasti imaju nalogodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge.

Članak 28.

(1) Obavljanje financijskih i administrativnih poslova za potrebe Kruga može se povjeriti fizičkim ili pravnim osobama koje su ovlaštene za obavljanje te djelatnosti.

(2) Odluku o povjeravanju vođenja poslova iz stavka 1. ovoga članka donosi Izvršni odbor, a međusobni odnosi uređuju se ugovorom.

VI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 29.

(1) Statut je temeljni opći akt Kruga i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

(2) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Izvršni odbor te ga upućuje na raspravu članovima Kruga.

(3) Izvršni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi članova Kruga, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

Članak 30.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Kruga.

Članak 31.

Sva unutarnja pitanja Kruga koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, uređuju se općim aktima koje donosi Skupština Kruga, ukoliko nije drugačije određeno Statutom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Krug prestaje postojati odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom o udrugama.

(2) U slučaju prestanka postojanja Kruga, sva imovina pokretna i nepokretna uključujući (potvrde, diplome, svjedodžbe) pečat, zapisnike i ostalu dokumentaciju pripadaju središnjici Međunarodnog Teozofskog Društva.

Članak 33.

Ovlašćuje se predsjednik Kruga, da u skladu sa Zakona o udrugama, dostavi nadležnom tijelu državne uprave usklađeni Statut.

Članak 34.

Opći akti Kruga koji nisu doneseni na Osnivačkoj skupštini Kruga donijet će se na prvoj redovnoj Skupštini Kruga.

Članak 35

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Zagrebu, 14. studenog 2015. godine.

PREDSJEDNICA KRUGA
Nada Tepeš